STILLING LEDIG:

Sametinget søker førstekonsulent / rådgiver med interesse for økonomi

Vi har ledig fast stilling i Budsjett- og samordningsseksjonen med tiltredelse snarest.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sámediggi / Sametinget

Stillingstittel: Førstekonsulent / rådgiver

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa eller Tysfjord, Hattfjelldal

Søknadsfrist: 15. desember

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Parlamentsbygningen ligger i Karasjok.

Sametingets administrasjon ledes av en direktør, er inndelt i fagavdelinger og stab, og har ca.150 årsverk. Kontorsteder er i Karasjok, Varangerbotn i Nesseby, Kautokeino, Manndalen i Kåfjord, Tromsø, Evenskjer i Tjeldsund, Drag i Hamarøy, Hattfjelldal og Snåsa.

Sametinget søker etter en førstekonsulent / rådgiver som har kompetanse og interesse for å jobbe med å utvikle Sametingets arbeid med analyser og utredninger samt Sametingets meldingsarbeid.

Arbeidssted er en av Sametingets kontorsted der det er ledig kontorplass.For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Administrasjonsavdelingens hovedoppgave er å yte sikre, gode, effektive og fremtidsrettede servicetjenester til brukerne våre, som er det politiske- og administrative nivået. Det vil si at tjenestene våre skal gi en reell og opplevd nytte, samt at de skal være tilpasset brukernes behov og med det innhold, service og kvalitet som forventes av brukerne. Videre skal vi være en pådriver for utvikling og effektivisering av våre tjenester.

Seksjon for Budsjett og samordning har blant annet ansvar for å utarbeide Sametingets overordnede budsjetter, Sametingets årsmelding, statistikk og analyse, overordnet ansvar for Sametingets meldingsarbeid, overordnet ansvar for tilskuddsforvaltningen i Sametinget og controllerfunksjonen i Sametinget. Seksjonen har 5 faste ansatte.

Stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Analyser og utredninger knyttet til de sakene seksjonen jobber med.
 • Bidra i arbeidet med Sametingets årsmelding, budsjetter og meldingsarbeid.
 • FN’s bærekraftsmål i Sametingets rapporteringer
 • Rådgivning og opplæring av andre i organisasjonen
 • Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning fortrinnsvis på masternivå, innen fagområdene statsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi eller andre samfunnsfaglige disipliner. Relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for manglende utdanningskrav.

Kunnskap om samiske samfunnsforhold og erfaring med utredninger etter utredningsinstruksen vil være en fordel. Det vil også være en fordel med kunnskap om FNs bærekraftsmål, gjerne i et urfolksperspektiv.

Nyutdannede kan søke.

Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert.

Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, fortrinnsvis innen ett år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Opptatt av gjennomføring og kvalitet
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • Analytisk
 • Evne til kreativ tenkning og problemløsning.

De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av kandidatene.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet, erfaring og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.


Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes via vårt skjema på Jobbnorge.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 15. desember 2021


Vuosttaškonsuleanta / Ráđđeaddi

Sámedikkis lea rabas bistevaš virgi Bušeahtta ja ovttastahttin juhkosis mas lea álgin farggamusat. Mii ohcat vuosttaškonsuleantta/ráđđeaddi geas lea gelbbolašvuohta ja berošta ovdánahttit Sámedikki analysa ja guorahallanbarggu ja dasa lassin Sámedikki dieđihanbarggu.

Ohcanáigemearri: Juovlamánu 15. b. 2021.

Bargosadji lea muhtun Sámedikki kánturbáikkiin gos lea guoros sadji. Dál leat mis guoros sajit Kárášjogas, Guovdageainnus, Gáivuonas, Unjárggas, Skániin, Snoasas ja Divttasvuonas.

Hálddahusossodaga váldobargun lea fállat dorvvolaš, buriid ja beaktilis ja boahtteáiggediđolaš servicebálvalusaid geavaheddjiidasamet, mat lea politihkalaš ja hálddahuslaš dásis. Dat mearkkaša ahte min bálvalusat galget duohta ja vásihuvvon ávkin, ja dasa lassin galget heivehuvvon geavaheddjiid dárbbuide. Bálvalusaid sisdoalus galgá service ja kvaliteahta mii vurdojuvvo geavaheddjiin. Mii galgat maiddái jođihit min bálvalusaid ovdánahttima ja beavttálmahttima.

Bušeahtta ja ovttastahttin juhkosis lea earet eará ovddasvástádus ráhkadit Sámedikki váldobušeahta, Sámedikki jahkedieđáhusa, statistihka ja analysa, ja juhkosis lea Sámedikki dieđihanbarggu ja doarjjahálddašeami váldoovddasvástádus ja dasa lassin Sámedikki controllerdoaibma. Juhkosis lea vihtta bargi bistevaš virggiin.

Virggi barggut ja ovddasvástádussuorggit:

 • Analysa ja guorahallamat čatnon juhkosa bargguide.
 • Veahkkin bargat Sámedikki jahkedieđáhusain, bušeahtain ja dieđáhusbargguin.
 • Sámedikki ON ceavzilvuođamihttu raporteren.
 • Ráđđeaddin, ja earáid oahpahit organisašuvnnas.
 • Virgái sáhttet maid biddjojuvvot eará Sámedikki doaimma barggut.

Gelbbolašvuođa gáibádusat:

Gáibiduvvo oahppu, áinnas masterdásis, fágasurggiin dego stáhtadiehtagis, servodatgeografiijas, servodatekonomiijas, dahje eará servodatfágalaš surggiin. Relevánta bargohárjáneapmi sáhttá buhttet váilevaš oahpahusgáibádusa. Máhttu sámi servodaga dilis, ja vásáhus guorahallan guorahallanbagadusa mielde lea ovdamunnin. ON ceavzilvuođamihttu birra máhttu lea maid ovdamunnin, áinnas álgoálbmotperspektiivvas. Dat geat leat aiddo válbmen oahpu sáhttet ohcat.

Sámegiela máhtolašvuhtii biddjojuvvo stuorra deaddu ohcciid dáfus geain muđui lea seamma dásis gelbbolašvuohta. Bargoohccit geat eai hálddaš sámegiela, geatnegahttojuvvojit váldit eksámena mii vástida SÁÁL 1 ja 2, ovddemustá ovdal go jahki lea gollan virgáibidjama maŋŋil. Dát vástida jahkebealeovttadaga, maid bargoaddi máksá.

 • Persovnnalaš iešvuođat
 • Strukturerejuvvon
 • Buorit ovttasbargoattáldagat
 • Gálga bargat iešheanalaččat
 • Berošta čađahit bargguid ja kvaliteahtas
 • Buorit dárogiela čálalaš ja njálmmálaš dáiddut
 • Analyhtalaš
 • Hutkáivuohta ja dáidu gálgat čuolmmaid

Persovnnalaš iešvuođat deattuhuvvojit ollu ohcciid árvvoštallamis.

Bálká- ja bargoeavttut

Virgi bálkáhuvvo virgekoda 1408 vuosttaškonsuleanta dahje 1434 ráđđeaddi mielde, ovdalaš vásáhusa ja gelbbolašvuođa vuođul.

 • Bálkkás gessojuvvo 2 % Stáhta penšuvdnakássii
 • Buorit loatna- ja penšunortnegat Stáhta penšunkássas
 • Máškidis bargoáigi ja buorit čálgoortnegat
 • Buorre bargobiras mas don leat okta váikkuheddjiin

Sámedikki hálddahus galgá nu bures go vejolaš speadjalastit álbmoga girjáivuođa. Bargiidpolitihkalaš ulbmilin lea juksat dássedis čoahkkádusa agi ja sohkabeliid dáfus, ja rekrutteret olbmuid geain lea unnitlogu- ja álgoálbmotduogáš.

Sámediggi lea šiehtadan Čáhkkilis bargodili, dg. Inkluderende Arbeidsliv (IA), ja deattuha bargodiliid láhčima juohke bargái. Ohccit geat eai hálddaš sámegiela go virgáduvvojit, sáhttet ovttasráđiid bargoaddiin geatnegahttojuvvot váldit oahpu sámegielas.

Buohkain geat ásset Finnmárkkus ja Davvi-Romssas lea vejolašvuohta oažžut oaniduvvot oahppoloana Stáhta loatnakássas 10 % jahkái gitta 25.000 ru rádjai, sii ožžot maiddái sierra vearrogessosa.Muđui virgáduvvojit bargit gustojeaddji lágaid, njuolggadusaid ja šiehtadusaid vuođul, dás maiddái bálká ja penšuvdna, ja 6 mánu geahčalanáigi.

Oktavuohta

Eanet dieđuid virggi birra oaččut go válddát oktavuođa:

 • Juogusjođiheaddji Veslemøy Dahl, tlf 958 50 804 / 784 74 000.

Ohcan

Ohcan, oktan skuvla- ja bargoduođaštusaiguin galgá sáddejuvvot elektrovnnalaččat dán siiddus, liŋka bokte "Oza bargui".

Maŋŋel ohcanáigemeari ráhkaduvvo almmolaš ohcciidlistu. Almmolašvuođalága § 25 vuođul sáhttet ohccidieđut almmuhuvvot vaikko ohcci lea bivdán ahte son ii galgga čállojuvvot ohcciidlistui.

Oza bargui

Ohcanáigemearri

Juovlamánu 15. b. 2021

Powered by Labrador CMS