STILLING LEDIG:

Vil du være med å gjøre Sametinget til en attraktiv arbeidsplass? Vi søker seksjonsleder personal

Er du opptatt av å skape gode medarbeideropplevelser? Vi søker deg som er drivende engasjert for å profesjonalisere ledere og HR-funksjonene i Sametinget.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sametinget

Stillingstittel: Seksjonsleder

Stillingstype: Fast

Søknadsfrist: 27. mars

Send søknad her

Arbeidssted: Et av Sametingets kontorsteder, det vil si

 • Aaborte - Hattfjelldal
 • Dielddanourri - Tjeldsund
 • Guovdageaidnu - Kautokeino
 • Gáivuotna - Kåfjord
 • Kaivuono Hábmer - Hamarøy
 • Kárášjohka - Karasjok
 • Snåase-Snåsa
 • Tromsø - Romsa
 • Unjárga - Nesseby

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Parlamentsbygningen ligger i Karasjok.

Sametingets administrasjon ledes av en direktør, er inndelt i fagavdelinger og stab, og har ca.150 årsverk. Kontorsteder er i Karasjok, Varangerbotn i Nesseby, Kautokeino, Manndalen i Kåfjord, Tromsø, Evenskjer i Tjeldsund, Drag i Hamarøy, Hattfjelldal og Snåsa.

For nærmere informasjon om Sametinget viser vi til www.samediggi.no.

Du har brukerne i fokus, skaffer deg innsikt i deres behov og utvikler fagområdet i Sametinget.

Vi har som mål om å være en attraktiv arbeidsgiver gjennom å tiltrekke oss, utvikle og beholde kompetente ledere og medarbeidere.

Vi jobber sammen for at vi skal nå våre overordnede strategier og mål innen HR. Hvis du deler ambisjonene våre vil vi gjerne ha med deg på laget vårt.

Du skal selvfølgelig ikke gjøre dette alene. I denne stillingen blir du en del av et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø som finner de beste løsningene sammen.

Vi er et fagteam som gir ledelsen og fagavdelingene i Sametinget verktøy, opplæring og veiledning innenfor personalledelse, medarbeiderskap og strategisk HR. Våre intranettsider og DFØs arbeidsgiverportal er også viktig verktøy i denne sammenheng.

Der finner brukerne våre blant annet prosessbeskrivelser, verktøy, maler og fagartikler. Vi liker å jobbe smart, se etter nye løsninger og utnytter ulike digitale hjelpemidler og systemer. Vi arbeider etter gode planer, jobber strukturert og samarbeider godt med brukerne våre.

Personalseksjonen som er en del av administrasjonsavdelingen, søker derfor etter en målbevisst og engasjert seksjonsleder som vil være med å lede og utvikle arbeidet innenfor HR-feltet i Sametinget. Personalseksjonen består i dag av 6 medarbeidere inkludert fagleder.

Arbeidssted vil være er et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet.

Tiltredelse snarest.

Ansvarsområder:

Personalseksjonen har bl.a. ansvar for utviklingsprosesser innen strategisk HR, hvor rekruttering, kompetanseutvikling, HMS og personal- og lønnspolitikk står sentralt.

Herunder vil det være viktig å prioritere arbeidet med strategier for Sametingets langsiktige kompetansebehov, samt ytterligere utvikling og forbedring av eksisterende rekrutteringsprosesser (inkl. introduksjonsprosessen).

Videre driver seksjonen den løpende personal- og lønnsforvaltningen.

Seksjonens hovedoppgaver er blant annet:

 • Faglig bistand og veiledning til ledelsen i bl.a. rekruttering, personalsaker etc.
 • Bidra til god organisasjonskultur gjennom støtte og veiledning til ledere, samt bidra i omstillings- endrings- og utviklingsarbeid.
 • Gjennomføring av Sametingets personal- og lønnspolitikk.
 • Utarbeide, vedlikeholde og oppdatere HR-relaterte rutiner og reglement, samt ivareta prosesser knyttet til IA-arbeid, arbeidsmiljø og HMS-arbeid.
 • Bistå og delta i forhandlinger og drøftinger med ledere og tillitsvalgte, herunder bistå ved lokale lønnsforhandlinger - sikre at prosesser med tillitsvalgte skjer i h.h.t til gjeldende avtaleverk.
 • Rådgivning/bistand knytte til arbeidsrett (statsansatteloven) og arbeidsmiljøloven, samt forvaltningsrett.
 • Sekretæroppgaver for ansettelsesrådene, samarbeidsutvalget og arbeidsmiljøutvalget i Sametinget.
 • Rutineoppgaver knyttet til blant annet ansettelser, permisjoner og sykefraværsoppfølging.
 • Lønnsarbeid.
 • Intern opplæring og kompetanseutvikling innen seksjonens fagområder.

Arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder inngår du i administrasjonsavdelingens lederteam og vil jobbe tett opp mot de øvrige fagavdelingenes ledelse og de tillitsvalgte. Sentrale ansvarsområder og oppgaver omfatter:

 • Ledelse av seksjonen og dens faglige virksomhet.
 • Personalansvar for ansatte i seksjonen.
 • Strategiarbeid og utvikling av seksjonens arbeidsoppgaver.
 • Budsjett og resultatansvar

Gjennom generell saksbehandling, rådgiving og veiledning innenfor seksjonens fagområde og personaloppfølging av seksjonens medarbeidere, har seksjonsleder som oppgave å sørge for god forvaltning og effektivisering innen fagområdet.

Seksjonsleder skal være oppdatert på utviklingen og se mulighetene som ligger i ny teknologi og digitalisering innen fagområdet. Seksjonsleder skal også bidra med faglig veiledning til ansatte samt å ha god kontakt med brukere, samarbeidspartnere og med sine medarbeidere. Det vil også være nødvendig med et nært samarbeid mellom seksjonslederne på Sametinget.

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

For å lykkes i stillingen som seksjonsleder må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå, og det vil være en fordel om dette er på masternivå. Videre må du ha relevant faglig og ledelsesmessig arbeidserfaring innen ett eller flere av seksjonens ansvarsområder, fortrinnsvis fra statlige arbeidsgiverside.

Du er en leder og veileder som evner å bygge en god kultur, samt et sterkt og kompetent team. I din lederutøvelse er du åpen for tilbakemeldinger og evner å evaluere både deg selv og omgivelsene.

Gjennom sterke ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon evner du å oppnå resultater i samhandling med andre.

Vi ønsker at du har erfaring med lov- og regelverk innenfor det arbeidsrettslige området, og med medbestemmelse, tariffavtaler og forhandlinger. Du kan gjerne ha erfaring med leder- og medarbeiderutvikling, og ha kunnskap om digitalisering som verktøy for prosess og tjenesteutvikling. Det er en fordel at du har høy forvaltnings- og utredningskompetanse. / Du bør også ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper.

Kandidater som oppfyller kvalifikasjonskrav som den aktuelle stillingen krever, samt behersker samisk, vil bli foretrukket framfor ikke-samiskspråklige.

Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å bestå eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Vi vektlegger:

 • Kunnskaper om samiske samfunnsforhold
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Serviceinnstilling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, arbeidserfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen er plassert i stillingskode 1211 Seksjonssjef. Lønnsinnplassering etter nærmere avtale.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekassemed 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt skjema, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • avdelingsdirektør Tommy Somby, tlf 958 22 121 eller e-post

Søknadsfrist: 27. mars

Send søknad i vårt skjema her


 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.
 • Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.
 • Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
 • Stillingen har 6 måneders prøvetid.
Powered by Labrador CMS