STILLING LEDIG:

Vil du bli den nye resepsjonisten vår? Brann– og redningsskulen på Fjelldal søkjer deg!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: Resepsjonist

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Fjelldal, Brann– og redningsskolen

Søknadsfrist: 31. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på dsb.no

Vi ser etter deg som både er tolmodig og profesjonell, slik at studentar, kursdeltakarar og tilsette får hjelp til stort og smått i ein hektisk skolekvardag.

Du må vera allsidig og like å jobbe midt oppi alt som skjer.

Skolen vil no få to resepsjonar, ein i administrasjonsbygget og ein på studenttorget. Resepsjonistane våre skal rullere mellom desse, og vi søker no ein ny kollega til vår dyktige resepsjonist.

Ansvar og arbeidsoppgåver

 • Arbeide i resepsjonane til skolen og vera førstelineteneste for studentar, kursdeltakarar, tilsette og gjester
 • ha ansvar for å drifte skolens velferdstilbod
 • ha ansvar for å bestille forbruksmateriell, kontorrekvisita, klede m.m.
 • ha ansvar for biblioteket og etablering av mediatek
 • sørge for at resepsjonsområdet, gjestesonar og møterom er presentable
 • vera med på å planlegge og legge til rette for interne og eksterne arrangement
 • bidra til å oppdatere informasjon gjennom heimesida og sosiale media
 • administrative oppgåver kan leggast til stillinga avhengig av behov, kompetanse og interesse

Les mer på: www.brsk.no og www.dsb.no/brsk-jobb

For å søkje på stillinga, gå til vår heimeside DSB.no

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • vidaregåande opplæring, t.d. resepsjonsfag, reiseliv, sal & service, kontor og administrasjon
 • god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne på norsk
 • erfaring og høg kompetanse i bruk av digitale arbeidsverktøy

Personlege eigenskapar:

 • utpreget samarbeidsorientert lagspiller
 • serviceinnstilt og med god gjennomføringsevne
 • løysingsorientert
 • sjølvstendig og ansvarsbevisst

Vi ønsker at du har:

 • erfaring frå utdanningssektoren ev tilsvarande arbeid
 • erfaring med problemløysing ved hjelp av digitale verktøy
 • erfaring med administrative oppgåver
 • erfaring frå serviceyrke
 • erfaring frå bibliotek/mediatek/arkiv

Vilkår

 • årsløn frå kr 472 900 – 516 800 (lønstrinn 46 - 52) i stillingskode 1065 konsulent, årsløn frå kr 509 300 til 565 900 (lønstrinn 51-58) stillingskode 1408 førstekonsulent eller årsløn frå kr 532 200-584 500 (lønstrinn 54-60) stillingskode 1363 seniorkonsulent.
 • varierte og utfordrande oppgåver i eit tverrfagleg miljø
 • spanande arbeidsplass med høg fagleg kompetanse og dyktige kollegaer
 • høve til å utvikle og påverke eige ansvarsområde
 • høve til å ta del i relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak
 • fleksitidsordning

Om seksjonen, eininga og stillinga

Som resepsjonist får du ei nøkkelrolle ved skolen, og du vil vera vårt ansikt utover. Stillinga krev at du alltid har ei positiv og serviceinnstilt haldning.

Du skal ta ansvar for eige arbeidsområde gjennom god kvalitet og struktur i arbeidet ditt, og samarbeide med dei tilsette ved skolen.

Stillinga ligg i Seksjon administrasjon- og virksomhetsstyring med ansvar for verksemdsstyring, økonomi, kurs- og studieadministrasjon, resepsjon, IKT, HR, kommunikasjon, kvalitet og HMS. S

eksjonen har eit breitt samansett fagmiljø med høg yrkesstoltheit med godt lagspel. Vi er 20 tilsette, der åtte høyrer til i Enhet kurs- og studieadministrasjon.

Om Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). Hovudoppgåva til skolen er å utdanne personell til brann- og redningsvesen og naudmeldesentralar i landet.

Vi tilbyr eit bredt utval av kurs. I 2024 opnar vi ei toårig høgare yrkesretta utdanning på fagskolenivå for dei som skal jobbe heiltid med førebyggande brannvern/beredskap, eller som operatør på ein naudmeldesentral for brann og redning.

Brann- og redningsskolen er inne i en svært spanande periode med bygging av nytt øvingsfelt og utvikling av det faglege tilbodet.

Brann- og redningsskolen ligg i Tjeldsund kommune mellom Harstad og Narvik. Når skolen kjem i full drift, vil har ta imot 160 studentar og om lag 2500 kursdeltakarar i året.

Saman skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre og kunnskap til å handle, når det verkeleg gjeld.

Les meir på: www.brsk.no og www.dsb.no

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarheit i samfunnet er i stadig endring. Difor er DSB ein organisasjon i kontinuerleg utvikling. Vi treng medarbeidarar som er tillitskapande, kompetente og gode lagspelarar, og som aktivt bidreg til fornying og forbetring.

Som tilsett i DSB er du med på å løyse eit viktig samfunnsoppdrag, saman med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønskjer oss auka mangfald i organisasjonen, og håpar derfor at også kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne vil søkje hos oss.

DSB er fleksible og tilrettelegg for mobilt kontor når det er hensiktsmessig.

Hos oss får du

medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordelar gjennom særs gode pensjons-, forsikrings- og boliglånordningar. Les meir om medlemsfordelane på www.spk.no

 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelseteneste
 • høve til å trene i arbeidstida
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er føremålstenleg

I Arbeidsgivarportalen kan du lese meir om goda ved å jobbe i staten.

Praktisk informasjon om søknadsprosessen

Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av informasjonen du har sendt oss. Det er difor viktig at du viser både i søknadsbrevet og CV-en korleis kompetansen din oppfyller kvalifikasjonskrava som står i utlysinga.

Vi ber om at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du opprettar i rekrutteringssystemet. Dette gir ein strukturert CV og sikrar at vi har opplysningane vi treng. I tillegg ber vi om at du lastar opp både søknadsbrevet og CV-en som vedlegg i PDF-format.

Det vil bli utarbeidd ei offentleg søkjarliste når søknadsfristen går ut. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. offentlegheitslova §25.

Du finn meir informasjon om DSB på www.dsb.no. Velkomen som søkjar hos oss!


Ikkje nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål!

 • Kontaktperson er rekrutterande leiar Veronika Solvang 76919036 eller e-post

Søknadsfrist: 31. mai

Send søknad i vårt skjema på DSB.no


Powered by Labrador CMS