STILLING LEDIG:

Vil du jobbe med denne gjengen på Fjelldal?
Vil du jobbe med denne gjengen på Fjelldal?

DSB søkjer rådgjevar praksis til den nye Brann– og redningsskulen

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: Rådgjevar praksis

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Fjelldal, Brann– og redningsskolen

Søknadsfrist: 1. oktober

Send søknad her

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på dsb.no

Har du erfaring med læring gjennom praksis? Ser du verdien av systematisk og strukturert opplæring gjennom å praktisere yrket? 

DSB søker deg som vil vera med å gjera praksisperioden til studentane til ein god læringsarena der veiledning og pedagogikk ligg i botnen.

Brann- og redningsskulen skal etablere eit partnerskap for praksis med ulike Brann- og redningsvesen rundt i Noreg. Vår oppgåve er å legge til rette for at studentane får eit godt læringsutbytte i praksisperioden. 

Som rådgjevar for praksis vil du få ei viktig rolle i samhandling med studentane, praksisstadane og leiar i å utvikle studentane sitt halvår i praksis. 

Vi søker no etter ein rådgjevar som kan bidra med pedagogikk og veiledning, og administrasjon og samordning av praksisperioden våre studentar skal ha ute i brann- og redningsvesen. Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner og kan arbeide strukturert.

Ansvar og arbeidsoppgåver

 • planlegge og tilrettelegge for praksisperioden og køyreopplæringa til studentane saman med praksisstadene, og følge opp studentane i praksis
 • samarbeide med einingsleiar, praksisansvarlege og studentane slik at studentane si praksisgjennomføring samsvarer med gjeldande studieplan
 • ta del i planlegging og gjennomføring av kvalitetssikringsarbeid (som å utarbeide vurderingskriterier, sensorrettleiing, system for utvikling) og kompetanseheving
 • kommunisere og koordinere samarbeidet med trafikkskulane for å sikre studentane si køyreopplæring kl C
 • følge opp og evaluere undervisninga av utrykkingskøyring
 • ta del i prosessen med å skape ein god digital læringsarena i praksisperioden
 • utføre administrative oppgåver

Er dette deg? Bla videre, eller send søknad her!

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant bachelorgrad innan t.d. administrasjon, leiing, pedagogikk eller tilsvarande
 • god evne til logistikk og å planlegge læring i samsvar med lov og forskrift
 • dyktig i bruk av dataverktøy (som Excel, Teams, SAS)
 • god skriftleg og munnleg formidlingsevne på norsk

Personlege eigenskapar:

 • utviklingsorientert
 • strukturert
 • gode kommunikasjonsevner
 • relasjonsbyggar
 • sjølvstendig

Du bør ha:

 • utdanning og/eller erfaring med undervisning / opplæring / rettleiing
 • erfaring med å administrere praksis for studentar innan høgare utdanning eller utdanning for lærlingar
 • erfaring med systematisk utviklingsarbeid og kvalitetssikring

Vilkår 

 • årsløn frå kr 532 200 til 635 400 (lønstrinn 54-65) i stillingskode 1434 rådgjevar eller årsløn frå kr 604 900 til 732 300 (lønstrinn 62-73) stillingskode 1364 seniorrådgjevar. 

 • spanande arbeidsplass med høg fagleg kompetanse og dyktige kollegaer i eit tverrfagleg miljø 

 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver, høve til å utvikle og påverke eige ansvarsområde og arbeidsoppgåver 

 • høve til å vera med på interne og eksterne kompetansehevingstiltak

 • høve til å få dekt flytting til regionen

 • pendlaravtale 

 • det ligg ein del reiseverksemd til stillinga 

Om seksjonen, eininga og stillinga

DSB søker etter ein utviklingsorientert rådgjevar som har pedagogiske evner, er strukturert og er glad i administrative oppgåver. Du får ei sentral rolle i å utforme praksisperioden til studentane, både fagleg og administrativt. Det skal gjerast i tett samarbeid med praksisstadene, studentane og einingsleiar. Du må kunne sette studentar og tilsette i fokus, og medverke til at Brann- og redningsskulen leverer utdanning i tråd med gjeldande fagplanar og av høg pedagogisk kvalitet. Du vil ta del i det kontinuerlege kvalitets- og utviklingsarbeidet. Stillinga vil i tillegg omfatte både pedagogiske oppgåver, administrativt arbeid og oppfølging av studentane. Stillinga er lagt under einingsleiar naudalarmering og praksis, som har ansvar for studentane si opplæring innan naudalarmering og for praksisen i fagskuleutdanninga ved Brann- og redningsskulen.

Om Brann- og redningsskulen

Brann- og redningsskulen er en del av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). Hovudoppgåva til skulen er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og alarmsentralar. Brann- og redningsskulen er inne i ein svært spanande periode med bygging av øvingsfasilitetar og etablering og utvikling av fagskoleutdanninga. Vi tilbyr eit breitt utval kurs innan branntryggleik. I 2024 opnar vi en toårig høgare yrkesretta utdanning på fagskulenivå for de som skal jobbe heiltid med førebyggande brannvern/beredskap, eller som operatør på ein naudmeldesentral for brann og redning.

Brann- og redningsskulen ligg i Tjeldsund kommune mellom Harstad og Narvik. Når skulen er i full drift, vil han ta imot 160 studentar i året, i tillegg til om lag 2500 kursdeltakarar.

Saman skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre og kunnskap til å handle, når det verkeleg gjeld. Velkomen til oss!

Les mer på: www.brsk.no og www.dsb.no/brsk-jobb

Om DSB

DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarheit i samfunnet. Vi er pådrivarar i arbeidet med å førebyggje ulukker og kriser, og bidreg til effektiv ulukkes- og krisehandtering. Hovudkontoret ligg i Tønsberg, og vi har einingar over heile landet. Til saman er vi ca. 650 tilsette. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarheit i samfunnet er i stadig endring. Difor er DSB ein organisasjon i kontinuerleg utvikling. Vi treng medarbeidarar som er tillitskapande, kompetente og gode lagspelarar, og som aktivt bidreg til fornying og forbetring. Som tilsett i DSB er du med på å løyse eit viktig samfunnsoppdrag, saman med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønskjer oss auka mangfald i organisasjonen, og håpar derfor at også kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne vil søkje hos oss. DSB er fleksible og tilrettelegg for mobilt kontor når det er hensiktsmessig.

Hos oss får du

medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordelar gjennom særs gode pensjons-, forsikrings- og boliglånordningar. Les meir om medlemsfordelane på www.spk.no

 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelseteneste
 • høve til å trene i arbeidstida
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er føremålstenleg

I Arbeidsgivarportalen kan du lese meir om goda ved å jobbe i staten: 

Offentleg søkjarliste

Det vil bli utarbeidd ei offentleg søkjarliste når søknadsfristen går ut. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. offentlegheitslova §25.

Praktisk informasjon om søknadsprosessen

Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av informasjonen du har sendt oss. Det er difor viktig at du viser både i søknadsbrevet og CV-en korleis kompetansen din oppfyller kvalifikasjonskrava som står i utlysinga. Vi ber om at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du opprettar i rekrutteringssystemet. Dette gir ein strukturert CV og sikrar at vi har opplysningane vi treng. I tillegg ber vi om at du lastar opp både søknadsbrevet og CV-en som vedlegg i PDF-format.


Ikkje nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål!

 • kontaktperson er rekrutterande leiar Kari Eilertsen e-post / 90891775

Søknadsfrist: 1. oktober

Send søknad i vårt skjema på DSB.no


Powered by Labrador CMS